Utstillerinformasjon 24.-26. januar 2018

MONTERINGSTIDER/ ASSEMBLY
19. januar 07:00 – 16:00, Kun varelevering.
Gjelder ikke B-hallen/Does not apply to hall B
20. januar 07:00 – 24:00 Gjelder ikke B-hallen/ Does not apply to hall B
21. januar 07:00 – 24:00 Gjelder ikke B-hallen/ Does not apply to hall B
22. januar 07:00 – 07:00 Alle haller/ All exhibition halls
23. januar 07:00 – 20:00 Alle haller/ All exhibition halls

MERKNAD/ REMARKS
Av sikkerhetsmessige årsaker har ikke barn under 16 år adgang til messehallene under montering- og demontering.

For safety reasons, no children under the age of 16 are allowed in the halls during assembly or disassembly periods.

Ankomst messehaller under montering, se hallkart »
Access exhibition halls during assembly, please see hall map »

ÅPNINGSTIDER FOR MESSEN/ OPENING HOURS
24. januar 09:30 – 19:00
25. januar 09:30 – 19:00
26. januar 09:30 – 17:00

MERKNAD/ REMARKS
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen har utstillere adgang til hallene fra kl. 07:30.

Exhibitors have access to the Exhibition 1 hour before and 1 hour after closing. Opening day all exhibitors have access from 07:30.

DEMONTERINGSTIDER/ DISMANTLING
26. januar 17:30 – 24:00
27. januar 07:00 – 18:00
28. januar 09:00 – 18:00
29. januar 07:00 – 16:00, Kun varehenting

ALT DU TRENGER TIL STANDEN/ EVERYTHING FOR YOUR STAND
Kontakt EXPO SALES på tlf: +47 400 00 796, e-post: service@messe.no
Please contact EXPO SALES at tel: +47 400 00 796, e-mail: service@messe.no

BESTILLINGSFRIST STANDUTSTYR/ DEADLINE STAND EQUIPMENT
5. desember 2017/ December 5 2017

BYGGE- OG DEKORASJONSHØYDE, SEIL OG BANNER/ BUILDING AND DECORATION HEIGHTS, SAILS AND BANNERS
Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til Norges Varemesse ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være Norges Varemesse i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden.

The maximum construction and decorating height for a stand is 2.5 metres. Upon application to its technical coordinator, Norges Varemesse may grant permission to extend walls and decorations and to hang banners above this height. An application for such permission must include a plan of the stand with exact measurements and a specification of the construction materials to be used, as well as written consent from adjacent stands. The application must be received by Norges Varemesse no later than five weeks before starting to move in. Sails, banners and decorations must accord with the DIN 4102 B1 standard.

MAKS 30% TILDEKKING/ MAX 30% COVERED
Det er kun lov å lukke inntil 30 % av hver åpne standside med vegger, hyller eller lignende, resten må være åpent for fri ferdsel. Brannmeldere (BM) og brannslanger må ikke blokkeres. Disse er avmerket på hallkartet.

It is only allowed to cover up 30 % of each open stand side by walls, shelves etc, the rest must be open to unrestricted traffic. Fire alarm and fire hoses must not be blocked. These are indicated on the hall plan.

SYMBOLFORKLARING PÅ STANDTEGNING/ SYMBOLS ON HALL MAP
—    = vegg/ wall
. . . .   =åpen side med frontdrager/ open side with fascia board
– – –  = åpen stand / open stand

BRANNERKLÆRING/ FIRE DECLARATION
Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting.

Vennligst les og signer brannerklæringsskjema »

The fire service requires a signed declaration from each exhibitor/stand concerning observance of the fire regulations. Including the exhibition title, the exhibitor’s name and the stand number, this declaration must be sent to Norges Varemesse in good time before assembly starts.

Please read and sign the fire declaration »

BRUK AV MASKINSAG, PUSSEMASKIN OG LIGNENDE/ USE OF SAWING, POLISHING MACHINES ET CETERA
Det er ikke tillat å benytte ovennevnte utstyr i utstillingshallene uten avsug.

It is not allowed to use the above equipment in the exhibition halls without extraction.

GODSHÅNDTERING/ FREIGHT HANDLING
For å sikre nødvendig transport inn og ut av hallene, kan gods som står i veien bli fjernet på utstillers regning. Oppbevaring av tomemballasje bestilles hos EXPO SALES.

To ensure necessary transport in and out of the exhibition halls, may goods that disturbing the logistics be removed at the exhibitor’s expense. Storage of packaging materials: To order, please contact the EXPO SALES.

SØPPEL/ WASTE
Arrangør fjerner vanlig avfall etter utstillingen. Demontering, fjerning av standkonstruksjoner, trematerialer, engangstepper ol., utføres av utstiller. Etterlatt utstyr vil bli fjernet for utstillers regning.

The organizer removes ordinary waste after the exhibition. When the exhibition has ended, the exhibitor must disassemble and clear their own stand. Uncollected goods will be removed, at the exhibitor’s expense.

TEKNISKE SPØRSMÅL/ TECHNICAL QUESTIONS
Tommy Svendsen
Tel. +47 97 57 45 17
E-mail: tsv@messe.no

Share this: